management-palvelu_hankintojen_tehostamiseen

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palveluiden toteuttamista siten, että kuka tahansa voi käyttää ja ymmärtää niitä.

22.9.2016 voimaan astunut EU:n saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että sitä koskevien organisaatioiden verkkopalveluiden on oltava saavutettavia 23.9.2020. Kuitenkin 23.9.2018 jälkeen julkaistujen sisältöjen tulee olla saavutettavia jo 23.9.2019. Kaikkien mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia viimeistään 23.6.2021.

Vaikka saavutettavuusvaatimukset koskevat ensisijaisesti julkisen hallinnon, tai julkista hallintotehtävää hoitavia organisaatioita, koskee direktiivi myös suurta joukkoa muita julkisia palveluita tarjoavia organisaatioita. Tällaisia ovat mm. lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yhtiöt, kuten esim. katsastuskonttorit ja eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt. Saavutettavuusvaatimusten piiriin kuuluvat myös vahvan sähköisen tunnistuspalvelujen tarjoajien tunnistamiseen liittyvät digitaaliset palvelut, sekä kolmannen sektorin organisaatiot, jotka saavat tukea viranomaisilta verkkosivujen tuottamiseen. Myös eräät vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien julkisten yritysten yleisölle tarkoitetut digitaaliset palvelut kuuluvat saavutettavuusvaatimusten piiriin.

Lisäksi seuraavien tahojen digitaalisten palvelujen tulee 1.1.2021 olla saavutettavat siltä osin kuin niiden tarkoituksena on tarjota palvelua asiakkaille tai suurelle yleisölle:

  • Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetut luottolaitokset
  • Maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetut maksulaitokset
  • Sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut sijoituspalveluyritykset
  • Vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut vakuutusyhtiöt
  • Vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen vakuutusyhdistykset.

Asiantuntijoilta apua

Edita Primalla on oma asiakirjahallinta, jonka suunnittelijoiden ammattitaidolla varmistetaan, että saavutettavuusvaatimukset huomioidaan. Ammattilaisemme työskentelevät parhaillaankin useiden eri organisaatioiden verkko- ja pdf-lomakkeiden muuttamiseksi direktiivissä määritettyjen vaatimusten mukaisiksi.

Aamiaisseminaari

Tulemme järjestämään torstaina 25.4. klo 8.30-10.30 maksuttoman aamiaisseminaarin saavutettavuudesta. Mikäli olet kiinnostunut aiheesta, voit ottaa yhteyttä ja ilmoittaa alustavan kiinnostuksesi. Ota myös yhteyttä, kun tarvitset toteuttajaa tai konsultointia saavutettavuudesta. Kannattaa seurata myös ajankohtaisia tapahtumia kotisivuiltamme.


OTA YHTEYTTÄ

 


Kohti parempaa asiakaskokemusta ja saavutettavuutta

Tutkimme asiakasorganisaatioidemme tyytyväisyyttä palveluumme marraskuussa 2018. Lähes 90% asiakkaistamme on selvästi tyytyväisiä palveluumme kokonaisuutena ja vain muutama vastaaja oli selvästi tyytymätön.

Kokonaistyytyväisyys:

Miten tyytyväinen olet Edita Primaan kokonaisuutena (1-6)?

kokonaisuustyytyvaisyyskysely

Me Edita Primassa uskomme vahvasti, että on mahdollista toteuttaa asiakaskokemusta parantavaa ja saavutettavaa asiakasviestintää asiakasorganisaatioidemme asiakkaille jo tänään. Kiitämme nöyrästi asiakkaidemme arvioista.

Lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä Internetissä

https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
www.wcag.fi
HE60/2018 (https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180060)